dijous, 27 de juliol de 2017

APOSTAR PER L'ACCESSIBILITAT DES D'UN INICI

El projecte d’Accessibilitat i inclusió del Museu del Ferrocarril de Catalunya

Com qualsevol museu, a banda de catalogar i difondre les col·leccions que allotgem, tenim la funció de crear i difondre el coneixement en la nostra societat. La nostra societat però, no és homogènia i la seva pluralitat i diversitat ens obliguen a cercar les estratègies i recursos museogràfics més adequats per aconseguir una major accessibilitat i inclusió. Malauradament, massa sovint hom recorda l’accessibilitat a posteriori, quan ja està tot dissenyat i concebut i, aleshores, l’accessibilitat esdevé una intrusió al projecte museogràfic inicial i es comencen a incorporar modificacions i adaptacions sense una visió global i connexa del projecte.

Sens dubte, aquest no és el cas del Museu del Ferrocarril de Catalunya. A dia d’avui, ens trobem en una etapa de remodelació i de canvis profunds deguts a la rehabilitació de les naus que allotjaran el futur museu. L’espai expositiu al voltant del món del ferrocarril es veurà incrementat enormement i hi haurà un espai d’atenció i serveis als visitants tal i com pertoca a un equipament patrimonial del segle XXI. La voluntat de voler ser un museu sense barreres i un museu universal és el que ens ha portat a desenvolupar el Projecte d’Accessibilitat i inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya abans, fins i tot, de concretar el projecte museogràfic.

L’atenció a la diversitat és una de les branques de la museologia que més s’ha desenvolupat en els últims anys i persegueix poder garantir la transmissió de continguts a les diferents tipologies de públics i als col·lectius que presenten alguna discapacitat. El nostre projecte d’Accessibilitat i Inclusió suposa una gran innovació en aquest aspecte perquè fa un pas més enllà respecte a les diferents accions aïllades que s’han anat duent a terme en els diferents museus per atendre els diferents col·lectius amb discapacitat. El projecte d’Accessibilitat i Inclusió, a banda del disseny de diversos mòduls multisensorials, orienta i posa les bases de la futura museografia per garantir que aquesta sigui inclusiva i respongui a les necessitats dels diferents col·lectius i públics que visiten el Museu del Ferrocarril de Catalunya.

El projecte té en compte les necessitats dels diferents col·lectius que presenten algun tipus de discapacitat (motriu, auditiva, visual o psíquica) i les necessitats de les diferents tipologies de públic (edats, formació, interès i familiarització en la matèria, llengua de comunicació i habilitats TIC). Alhora, parteix de l’anàlisi d’experiències d’atenció a la diversitat dutes a terme en altres museus d’arreu del món i té en compte les últimes tendències i innovacions en aquest àmbit. Detalla cinc mòduls multisensorials que estan concebuts i integrats plenament dins el futur discurs expositiu i tracta l’indret que acull el museu, el personatge de Francesc Gumà i Ferran, la línia del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, el funcionament d’una màquina de vapor, els diferents tipus de tracció mecànica dels trens i la connectivitat del museu amb l’entorn i el món del ferrocarril actual.


En consonància amb la futura museografia, els diferents mòduls utilitzen recursos com ara maquetes, mapes en relleu, imatges en 3D, reproduccions sonores, elements visuals i gràfics, dispensadors d’olor i reproduccions de locomotores per tal de transmetre el contingut utilitzant diferents canals sensitius. Es preveu que vagin acompanyats també d’elements i recursos digitals que permetin incorporar recursos audiovisuals, traduccions i altres elements en coherència amb la resta de la museografia que encara està pendent d’estudiar, dissenyar i executar.

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió doncs, no és un projecte teòric amb una data d’entrega determinada sinó un projecte obert a les innovacions que es vagin produint, permanent en el temps i transversal en els diversos departaments, activitats, serveis i recursos del museu. És un projecte en evolució constant que basteix el futur museu que tindrem en els propers anys. Continuem apostant pel progrés com ho va fer Francesc Gumà i Ferran i impulsant que l’accessibilitat i la inclusió dels diferents col·lectius esdevingui un dels estendards d’excel·lència i innovació del futur gran Museu del Ferrocarril de Catalunya.

Pilar García
Directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya

Ana Grande
Directora del projecte i cap del servei educatiu del museu

Jordi Medina
Conceptualització, coordinació i redacció del projecte

Irene Raya
Arquitecte especialitzada en accessibilitat

--------------------------------------------------------------------------------------------
  
Apostar por la accesibilidad desde el principio
El proyecto de Accesibilidad e inclusión del Museo del Ferrocarril de Catalunya

Como cualquier museo, además de catalogar y difundir las colecciones que alojamos, tenemos la función de crear y difundir el conocimiento en nuestra sociedad. Nuestra sociedad sin embargo, no es homogénea y su pluralidad y diversidad nos obligan a buscar las estrategias y recursos museográficos más adecuados para conseguir una mayor accesibilidad e inclusión. Desafortunadamente, demasiado a menudo se recuerda la accesibilidad a posteriori, cuando ya está todo diseñado y concebido y, entonces, la accesibilidad se convierte en una intrusión dentro del proyecto museográfico inicial y se empiezan a incorporar modificaciones y adaptaciones sin una visión global y conexa del proyecto.

Sin duda, este no es el caso del Museo del Ferrocarril de Catalunya. A día de hoy, nos encontramos en una etapa de remodelación y de cambios profundos debidos a la rehabilitación de las naves que alojarán el futuro museo. El espacio expositivo en torno al mundo del ferrocarril se verá incrementado enormemente y habrá un espacio de atención y servicios a los visitantes tal y como corresponde a un equipamiento patrimonial del siglo XXI. La voluntad de querer ser un museo sin barreras y un museo universal es lo que nos ha llevado a desarrollar el Proyecto de Accesibilidad e inclusión en el Museo del Ferrocarril de Cataluña antes, incluso, de concretar el proyecto museográfico.

La atención a la diversidad es una de las ramas de la museología que más se ha desarrollado en los últimos años y persigue garantizar la transmisión de contenidos a las diferentes tipologías de públicos y los colectivos que presentan alguna discapacidad. Nuestro proyecto de Accesibilidad e Inclusión supone una gran innovación en este aspecto porque da un paso más allá respecto a las diferentes acciones aisladas que se han ido llevando a cabo en los diferentes museos para atender a los diferentes colectivos con discapacidad. El proyecto de Accesibilidad e Inclusión, aparte del diseño de varios módulos multisensoriales, orienta y sienta las bases de la futura museografía para garantizar que ésta sea inclusiva y responda a las necesidades de los diferentes colectivos y públicos que visitan el Museo del Ferrocarril de Cataluña.

El proyecto tiene en cuenta las necesidades de los diferentes colectivos que presentan algún tipo de discapacidad (motriz, auditiva, visual o psíquica) y las necesidades de las diferentes tipologías de público (edades, formación, interés y familiarización en la materia, lengua de comunicación y habilidades TIC). Asimismo, parte del análisis de experiencias de atención a la diversidad llevadas a cabo en otros museos de todo el mundo y tiene en cuenta las últimas tendencias e innovaciones en este ámbito. Detalla cinco módulos multisensoriales que están concebidos e integrados plenamente en el futuro discurso expositivo y trata del lugar que acoge el museo, el personaje de Francesc Gumà y Ferran, la línea del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, el funcionamiento de una máquina de vapor, los distintos tipos de tracción mecánica de los trenes y la conectividad del museo con el entorno y el mundo del ferrocarril actual.


En consonancia con la futura museografía, los diferentes módulos utilizan recursos como maquetas, mapas en relieve, imágenes en 3D, reproducciones sonoras, elementos visuales y gráficos, dispensadores de olor y reproducciones de locomotoras para transmitir el contenido utilizando diferentes canales sensitivos. Se prevé que vayan acompañados también de elementos y recursos digitales que permitan incorporar recursos audiovisuales, traducciones y otros elementos en coherencia con el resto de la museografía que aún está pendiente de estudiar, diseñar y ejecutar.

El Proyecto de Accesibilidad e Inclusión pues, no es un proyecto teórico con una fecha de entrega determinada sino un proyecto abierto a las innovaciones que se vayan produciendo, permanente en el tiempo y transversal en los distintos departamentos, actividades, servicios y recursos del museo. Es un proyecto en evolución constante que construye el futuro museo que tendremos en los próximos años. Seguimos apostando por el progreso como lo hizo Francesc Gumà i Ferran e impulsando que la accesibilidad y la inclusión de los diferentes colectivos sea uno de los estandartes de excelencia e innovación del futuro gran Museo del Ferrocarril de Cataluña.

Pilar García
Directora del Museo del Ferrocarril de Catalunya

Ana Grande
Directora del proyecto y responsable del servicio educativo del museo

Jordi Medina
Conceptualización, coordinación i redacción del proyecto

Irene Raya

Arquitecta especializada en accesibilidad

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada