dimarts, 24 de novembre de 2020

PLA D'ACCESSIBILITAT

 EL PLA D’ACESSIBILITAT DE MUSEUS, CENTRES I ESPAIS D'ARTS VISUALS DE CATALUNYA, GRAN PAS PER FER LA CULTURA ACCESSIBLE A TOTA LA CIUTADANIA


A finals de setembre 2020 es va aprovar el Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya. Aquest pla és fruit del treball conjunt entre la Direcció General del Patrimoni Cultural i la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. També s’ha anat de la mà d’experts en accessibilitat, així com del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


©Emiliana Design Studio. Associació Down Lleida i Centre d'art la Panera 

El document pretén ser realista per tal que a mig termini (es presenta a quatre anys vista 2020-2024) els museus, centres i espais d’arts visuals de Catalunya puguin aconseguir l’accessibilitat universal d’acord amb el que marca la normativa vigent (Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat) així com el seu desplegament, el nou codi d’accessibilitat (projecte de Decret d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya 2020).

El Pla s’ha configurat gràcies a l’esforç del treball participatiu elaborat des de febrer 2019, per part de tres grups: l’Equip de Coordinació del Pla (representants de les dues Direccions generals esmentades), una Comissió Institucional (directores generals) i una Comissió Tècnica (formada per expertes en l’àmbit de l’accessibilitat, tècniques d’accessibilitat de diferents museus, centres i espais d’arts visuals del territori català, professores d’universitats catalanes que fan recerca en accessibilitat, etc.).

A través de tres sessions: la primera sobre característiques dels equipaments, la segona sobre activitats i serveis accessibles i finalment, una tercera sobre comunicació accessible, es van treballar les problemàtiques i reptes existents així com els objectius i les actuacions del Pla. De les opinions i propostes recollides de les persones participants, es va realitzar un anàlisis qualitatiu que va donar pas a un primer esborrany del Pla.


©Anna Fàbrega, 2019  MACBA

Posteriorment, es van fer diferents reunions de contrast que van permetre recollir: aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del nostre grup de treball sobre Museus i Accessibilitat, noves aportacions de la mateixa Comissió Tècnica i altres aportacions d’entrevistes individuals que es van realitzar amb persones expertes de l’àmbit.  Tot aquest procés ha permet crear un document coherent, obert a revisió i contrastat, fins arribar al document final del Pla.

Com tot Pla, el document consta d’objectius, diverses actuacions corresponents a cada objectiu i, finalment, indicadors per a poder avaluar cada una de les actuacions. El Pla també preveu plans anuals amb pressupost. 

 Els 5 objectius del Pla són:

1)                 1)  avaluar, diagnosticar i planificar l’accessibilitat universal en els equipaments (en una primera fase)

2)     promoure la formació i la sensibilització entre els professionals (en una segona fase)

3)     fomentar la millora de les instal·lacions per aconseguir l’accessibilitat universal (tercera fase)

4)     promoure, paral·lelament, el treball en xarxa per establir vincles i generar sinergies entre equipaments, compartir recursos i aprenentatges

5)     i difondre l'oferta accessible dels museus i els centres i espais d’arts visuals entre els professionals de l’àmbit i la ciutadania.

De les actuacions destacar-ne les següents:

  • sensibilitzar i formar als professionals de museus i equipaments patrimonials en accessibilitat universal,
  • establir una col·laboració estreta amb els centres d'estudis superiors perquè incorporin en els seus plans d'estudi formacions vinculades a la matèria.
  • oferir des de les institucions implicades l'assessorament i el suport tècnic i econòmic als equipaments per ajudar-los a implementar les accions de millora d'accessibilitat.
  • incorporar criteris específics a les subvencions i requeriments als convenis i contractes programa per impulsar la millora en accessibilitat als equipaments de tot el territori.
  • incentivar el vincle relacional amb les comunitats amb necessitats d'accessibilitat més properes a cada equipament per tal d'ajustar-se millor a la realitat local.
  • donar a conèixer i facilitar a la ciutadania l'oferta accessible dels equipaments a part de fomentar l'apropament d'aquests als diferents col·lectius a través dels diversos canals de comunicació existents

Finalment, es pretén anar fent seguiment de les actuacions del Pla a través de la Comissió Tècnica. El Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya ha estat molt ben rebut entre les professionals del sector i existeix la voluntat de complir-se com a Pla de Govern. Un gran pas per tal d’aconseguir l’accessibilitat universal en els museus, centres i espais d’arts visuals de Catalunya.

Per a saber-ne més:

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Pla-dAccessibilitat-de-Museus-i-Centres-i-Espais-dArts-Visuals-de-Catalunya-00002

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673958

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/entramit/projdecret/codiaccessibilitat/

Andrea Granell Querol

Consultora de projectes culturals

Suport a l’elaboració del

Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.

dilluns, 2 de novembre de 2020

DONAR RAONS PER L'ESPERANÇA

Trobades virtuals dels museus de la xarxa Apropa Cultura amb les entitats socials en temps de confinament

Situem-nos

La situació que ha generat la pandèmia de la Covid-19 planteja als museus i les entitats culturals una certa preocupació i sobretot posa sobre la taula nous reptes en relació a garantir la inclusió i l’accessibilitat a la cultura de les persones en situació de vulnerabilitat.

Quina era la inquietud?

La situació d’estar confinats a casa o als centres socials, bombardejats per un allau d’iniciatives i propostes culturals, artístiques, formatives i d’entreteniment segurament va provocar en algun moment un soroll interior, que contrastava terriblement amb el silenci que escoltàvem fora de les nostres quatre parets. Pensant en això se’ns van plantejar molts dubtes: quina seria la recepció de tota aquella oferta, quina era la seva utilitat real? Com arribava i quin ús se’n feia? Era accessible a tothom? Era pertinent?  

Plantegem com acostar-nos a la realitat que s’estava vivint

Per aquesta raó, Apropa Cultura i el Museu Nacional d’Art de Catalunya es van proposar desenvolupar un programa de reunions virtuals on hi participessin els museus i les entitats culturals de la xarxa Apropa Cultura i una selecció d’entitats socials amb la voluntat de crear espais, sobretot d’escolta, on compartir i treballar en xarxa durant els dies de confinament.
Organitzem les trobades

S’organitzaren una sèrie de trobades que vàrem titular Donar raons per l’esperança, construir i ser constructives. Les reunions realitzades a través de la plataforma Zoom es van gravar per facilitar la posterior visualització; van ser moderades per Teresa González, cap del Departament d’Educació del Museu Nacional d’Art de Catalunya i Claudia Torner, coordinadora d’Apropa Cultura, els dies 3, 10 , 17 de juny i 15 de juliol de 2020.

A cada trobada es va convidar a quatre entitats diferents i es plantejava unes preguntes que havien de servir de detonants per a la conversa compartida entre el sector social i el cultural. Una darrera sessió va servir per posar en comú i recollir les propostes, necessitats i decisions relacionades amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Programa:

Trobada 1- Escoltem | Conversa amb l’àmbit social

Dimecres 3 de juny, de 16h a 18h 

Quines són les noves problemàtiques i necessitats dels col·lectius socials sorgides en el context de la crisi sanitària? Com legitimem la tasca que fem els museus i les entitats culturals i com podem ser útils i rellevants en moments de crisi? 

Vàrem comptar amb la participació de professionals de l’àmbit social que treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat:

·        Carla Rigol d’Hèlia Dones.

·        Chema Martín d’Aspace Badalona i Poblenou (Paràlisi cerebral i

                        Discapacitat intel·lectual)

·        Roger Fe del Centre d’Acollida Assís (Sense Llar)

·        Griselda Ginesta i la Maria Melgares de la Residència de Gent Gran

                        Ciutat de Sabadell.

Trobada 2 - Compartim | Conversa amb l’àmbit social

Dimecres 10 de juny, de 16h a 18h 

Quins usos dels continguts culturals en línia han fet les entitats socials durant el confinament? La nova relació amb els col·lectius vulnerables ha de ser només     digital? Com imaginem la versió expandida del museu que garanteixi la     seguretat, la cohesió social i l’equitat?

Vàrem comptar amb la participació dels següents professionals de l’àmbit social:

·        Marta Santamaria, directora d’acollida de CECAS. Ens explicarà l’experiència del centre de persones amb addiccions que han conviscut juntes durant el confinament.

·        Imma Usero, sotsdirectora del S.P.E. Kirikú, de joves i infants en situació de vulnerabilitat.

·        Marta Cuscó, coordinadora de l’àrea de creativitat de la Fundació Catalònia. Aquests mesos ha estat en primera fila en una residència de persones amb discapacitat intel·lectual.

·        Marta Delgadillo d’Activament, persones amb problemes de Salut Mental.

Trobada 3 – Construïm | Conversa amb els museus i centres culturals de     la xarxa Apropa Cultura

Dimecres 17 de juny, de 16h a 18h           

I ara què? Posada en comú de totes les propostes, necessitats i decisions relacionades amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 

Trobada 4 | Seguim en conversa

Dimecres 15 de juliol, de 16h a 18h

Vàrem comptar amb la participació de:

·        Ainoha Maicas, Unitat Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu

·        Sanja Rahim, Fundació Migrastudium adreçada a persones migrades i refugiades

·        Aura Roig, Metzineres de dones que usen drogues en situació de vulnerabilitat extrema.

·        Jose Llorca, Fundació Friends de persones amb trastorn de l’espectre autista i Asperger.

Què sorgeix de les trobades:

Durant les reunions es varen recollir les necessitats, observacions i conclusions de les intervencions en un únic document titulat Horitzó 2020/23.

Les propostes recollides es van agrupar en 5 apartats:

1-     Equipaments culturals expandits: que fonamentalment recull dues maneres d’entendre el museu desplaçat: presencial i virtual fent èmfasi, en aquesta darrera manera, de tenir en compte la bretxa digital que pot aprofundir la desigualtat en l’accés a la cultura. 

2-     Formació: aprofundir en la formació tant dels educadors socials com dels educadors de les entitats culturals. Es destaquen dues línies de treball destinades als usuaris de les entitats socials: l’aprenentatge de la llengua de persones migrades i el disseny de tallers de socialització i capacitació social.

3-     Idees per a un nou enfocament de l’oferta d’activitats: es plantegen un munt de possibilitats però en totes elles es destaca que el canvi d’enfoc passa per la relació que s’estableix amb les entitats socials fent-los partícips i co-creadors. També es destaca  el potencial que tenen aquests entorns com a espais de cura, diàleg i escolta. 

4-     L’equipament radicalment acollidor: Crear espais dins dels equipaments per a la socialització com el que s’ha plantejat a l’Institut d’Art Contemporani de Boston en el seu Pla Estratègic “Radical welcome” i el Museu d’Art Contemporani de Chicago en la seva remodelació d’espais seguint el que es defineix com a “tercer espai”.

5-     Cessió d’espais per part dels equipament per a dur a terme i donar visibilitat els treballs que es desenvolupen en col·laboració o per a la formació pròpia dels educadors socials. 

Anem més enllà

A cada sessió hi varen assistir una mitjana de 15 persones de diferents museus de la xarxa Apropa Cultura. La valoració va ser molt positiva, considerant-ho un espai útil de trobada, formació i facilitador de vincles. Les persones assistents varen expressar el desig de continuar més enllà del període de confinament per seguir coneixent i escoltant les necessitats dels col·lectius i plantejar possibles respostes construïdes entre els museus, els centres culturals i les entitats socials. Per aquesta raó s’ha determinat organitzar una sessió al mes, oberta als museus de la xarxa Apropa Cultura i també als qui formen part de la Taula Museus i Accessibilitat.

Claudia Torner, Coordinadora d'Apropa Cultura

Teresa González, Referent d'Accessibilitat i Inclusió del Museu Nacional d'Art de Catalunya