dimarts, 24 de novembre de 2020

PLA D'ACCESSIBILITAT

 EL PLA D’ACESSIBILITAT DE MUSEUS, CENTRES I ESPAIS D'ARTS VISUALS DE CATALUNYA, GRAN PAS PER FER LA CULTURA ACCESSIBLE A TOTA LA CIUTADANIA


A finals de setembre 2020 es va aprovar el Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya. Aquest pla és fruit del treball conjunt entre la Direcció General del Patrimoni Cultural i la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. També s’ha anat de la mà d’experts en accessibilitat, així com del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


©Emiliana Design Studio. Associació Down Lleida i Centre d'art la Panera 

El document pretén ser realista per tal que a mig termini (es presenta a quatre anys vista 2020-2024) els museus, centres i espais d’arts visuals de Catalunya puguin aconseguir l’accessibilitat universal d’acord amb el que marca la normativa vigent (Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat) així com el seu desplegament, el nou codi d’accessibilitat (projecte de Decret d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya 2020).

El Pla s’ha configurat gràcies a l’esforç del treball participatiu elaborat des de febrer 2019, per part de tres grups: l’Equip de Coordinació del Pla (representants de les dues Direccions generals esmentades), una Comissió Institucional (directores generals) i una Comissió Tècnica (formada per expertes en l’àmbit de l’accessibilitat, tècniques d’accessibilitat de diferents museus, centres i espais d’arts visuals del territori català, professores d’universitats catalanes que fan recerca en accessibilitat, etc.).

A través de tres sessions: la primera sobre característiques dels equipaments, la segona sobre activitats i serveis accessibles i finalment, una tercera sobre comunicació accessible, es van treballar les problemàtiques i reptes existents així com els objectius i les actuacions del Pla. De les opinions i propostes recollides de les persones participants, es va realitzar un anàlisis qualitatiu que va donar pas a un primer esborrany del Pla.


©Anna Fàbrega, 2019  MACBA

Posteriorment, es van fer diferents reunions de contrast que van permetre recollir: aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del nostre grup de treball sobre Museus i Accessibilitat, noves aportacions de la mateixa Comissió Tècnica i altres aportacions d’entrevistes individuals que es van realitzar amb persones expertes de l’àmbit.  Tot aquest procés ha permet crear un document coherent, obert a revisió i contrastat, fins arribar al document final del Pla.

Com tot Pla, el document consta d’objectius, diverses actuacions corresponents a cada objectiu i, finalment, indicadors per a poder avaluar cada una de les actuacions. El Pla també preveu plans anuals amb pressupost. 

 Els 5 objectius del Pla són:

1)                 1)  avaluar, diagnosticar i planificar l’accessibilitat universal en els equipaments (en una primera fase)

2)     promoure la formació i la sensibilització entre els professionals (en una segona fase)

3)     fomentar la millora de les instal·lacions per aconseguir l’accessibilitat universal (tercera fase)

4)     promoure, paral·lelament, el treball en xarxa per establir vincles i generar sinergies entre equipaments, compartir recursos i aprenentatges

5)     i difondre l'oferta accessible dels museus i els centres i espais d’arts visuals entre els professionals de l’àmbit i la ciutadania.

De les actuacions destacar-ne les següents:

  • sensibilitzar i formar als professionals de museus i equipaments patrimonials en accessibilitat universal,
  • establir una col·laboració estreta amb els centres d'estudis superiors perquè incorporin en els seus plans d'estudi formacions vinculades a la matèria.
  • oferir des de les institucions implicades l'assessorament i el suport tècnic i econòmic als equipaments per ajudar-los a implementar les accions de millora d'accessibilitat.
  • incorporar criteris específics a les subvencions i requeriments als convenis i contractes programa per impulsar la millora en accessibilitat als equipaments de tot el territori.
  • incentivar el vincle relacional amb les comunitats amb necessitats d'accessibilitat més properes a cada equipament per tal d'ajustar-se millor a la realitat local.
  • donar a conèixer i facilitar a la ciutadania l'oferta accessible dels equipaments a part de fomentar l'apropament d'aquests als diferents col·lectius a través dels diversos canals de comunicació existents

Finalment, es pretén anar fent seguiment de les actuacions del Pla a través de la Comissió Tècnica. El Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya ha estat molt ben rebut entre les professionals del sector i existeix la voluntat de complir-se com a Pla de Govern. Un gran pas per tal d’aconseguir l’accessibilitat universal en els museus, centres i espais d’arts visuals de Catalunya.

Per a saber-ne més:

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Pla-dAccessibilitat-de-Museus-i-Centres-i-Espais-dArts-Visuals-de-Catalunya-00002

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673958

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/entramit/projdecret/codiaccessibilitat/

Andrea Granell Querol

Consultora de projectes culturals

Suport a l’elaboració del

Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari